Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy:

– przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy;

oraz

– przybili na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (do dnia, który zostanie określony w późniejszym czasie);

uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Wyżej wymienione osoby korzystają z tzw. ochrony czasowej (nie mają one, więc statusu uchodźcy).

Po  upływie 9 miesięcy od dnia legalnego wjazdu na teren Polski przedmiotowa ustawa przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy (jednorazowo na okres 3 lat od wydania decyzji).

Na podstawie przedmiotowej ustawy wyżej opisane osoby uzyskują m. in. prawo do:

– uzyskania numeru PESEL,

– wykonywania pracy na terytorium Polski (pracodawca musi jedynie powiadomić w terminie 14 dni urząd pracy o podjęciu pracy przez wyżej wymienione osoby),

– podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski (po uprzednim uzyskaniu wpisów do właściwego rejestru),

– świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,

– świadczeń z pomocy społecznej,

– dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,

– jednorazowej pomocy w wysokości 300 zł,

– opieki medycznej (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra zdrowia).

Należy również pamiętać, że dzieci wyżej wymienionych osób mogą zostać przyjęte do szkół działających na terytorium Polski.

UWAGA: Wyjazd wyżej opisanych osób z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia ich uprawnień wynikających z powyższej ustawy (!!!).

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Журнал законів від 2022 року, ст. 583), перебування на території Польщі громадян України та дружин / чоловіків громадян України, які не мають громадянства України, які у зв’язку з бойовими діями на території України:

– прибули на територію Польщі безпосередньо з території України;

і

– прибули на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року (до дати, яка буде вказана пізніше);

вважається законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

Вищезгадані люди охоплені т. зв тимчасовим захистом (не мають статусу біженця).

Через 9 місяців від дати легального в’їзду в Польщу Закон передбачає можливість подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання (одноразово, на 3 роки з моменту винесення рішення).

На підставі вищезгаданого Закону перечислені вище особи отримують, зокрема, право на:

– отримання номеру PESEL,

– роботу на території Польщі (роботодавець повинен лише повідомити бюро праці протягом 14 днів про те, що вищезазначені особи приступили до роботи),

– відкриття та ведення підприємницької діяльності на території Польщі (після внесення записів у відповідний реєстр),

– сімейні та дитячі соціальні виплати,

– соціальна допомога,

– співфінансування плати за перебування дитини в яслах,

– одноразова допомога в розмірі 300 злотих,

– медичнa допомога (крім санаторно-курортного лікування та санаторно-курортної реабілітації, а також прийому лікарських засобів, що видаються одержувачам за програмами охорони здоров’я міністра охорони здоров’я).

Також слід пам’ятати, що діти вищезазначених осіб можуть бути прийняті до шкіл діючих на території Польщі.

ПРИМІТКА: Виїзд з території Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє прав наданих вищезазначеним Законом (!!!).

Radca prawny

Mateusz Matuszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *