Specjalizacje

Prawo nieruchomości:

 • weryfikacja umów sprzedaży, zamiany, darowizny, umów przedwstępnych, rezerwacyjnych i deweloperskich,
 • weryfikacja i regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 • pomoc w zbywaniu i nabywaniu praw do nieruchomości (w drodze umów, spadków, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, zasiedzenia), w tym w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, hipoteki, użytkowanie), i zawieraniu umów obligacyjnych (najmu, dzierżawy, użyczenia, dożywocia itp.),
 • przeprowadzanie podziałów majątków, w skład których wchodzą nieruchomości w ramach postępowań m. in. o dział spadku, dział majątku byłych małżonków, zniesienie współwłasności,
 • zapewnianie wyceny praw do nieruchomości przy współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi.

Prawo cywilne:

 • sporządzenie i weryfikacja umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie wierzytelności, w tym zaległych długów, odszkodowań i zadośćuczynień,
 • obrona przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami,
 • reklamacje,
 • ochrona dóbr osobistych (spokoju domowego, dobrego imienia, wizerunku itp.),
 • ubezwłasnowolnianie osób niezdolnych do swobodnego i świadomego wyrażania woli.

Prawo spadkowe:

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i o podział masy spadkowej,
 • testamenty,
 • zachowki,
 • zapisy i polecenia,
 • wydziedziczenie.

Prawo handlowe i gospodarcze:

 • tworzenie spółek osobowych i kapitałowych,
 • obsługa prawna spółek, w tym sporządzanie statutów, umów spółek, uchwał organów statutowych,
 • zakładanie, zawieszanie, zakończanie działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie zezwoleń, koncesji itp.,
 • ochrona konkurencji i konsumentów,
 • sporządzenie i weryfikacja umów handlowych.

Prawo administracyjne:

 • pozyskiwanie i skarżenie decyzji administracyjnych oraz innych aktów wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo
pracy:

 • dochodzenie przez pracodawców i pracowników roszczeń, w tym pieniężnych (niewypłacone wynagrodzenia, ekwiwalenty, diety, odszkodowania itp.) oraz niepieniężnych (przywracanie do pracy),
 • zakazy konkurencji.

Prawo energetyczne:

 • przyłączenia do sieci dystrybucyjnych,
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu i umówienia się telefonicznie lub mailowo na dedykowane spotkanie.

Telefon i e-mail

+48 605 514 079

kontakt@radca-matuszczyk.pl

Adres kancelarii

Mateusz Matuszczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wyczółkowskiego 13
41-902 Bytom
(I piętro, lokal nr 3)

NIP: 6262945957
REGON:243440140