Przepisy prawa dopuszczają możliwość odwołania wykonanej już umowy darowizny, odnoszącej się nie tylko do rzeczy ruchomych (np. samochodu) i pieniędzy, lecz także do nieruchomości. Darowizna może bowiem zostać odwołana przez darczyńcę (ewentualnie jego spadkobierców) w przypadku dopuszczenia się przez obdarowanego, względem niego, rażącej niewdzięczności. Nie może to jednak nastąpić po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do rozwiązania darowizny (darczyńca lub jego spadkobiercy) dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Oświadczenie o odwołaniu darowizny powinno być złożone obdarowanemu na piśmie. W przypadku nieruchomości pojawia się jednak jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż takie „zwrotne” przeniesienie własności nieruchomości musi odbyć się w formie aktu notarialnego. Dlatego najlepiej, w pisemnym oświadczeniu o odwołaniu darowizny, winno się wezwać obdarowanego do złożenia oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o przeniesieniu własności nieruchomości, wyznaczając mu do tego odpowiednią datę i miejsce (kancelarię notarialną). Pomimo sporu w piśmiennictwie prawniczym, czy jest to element konieczny oświadczenia o odwołaniu darowizny, warto w nim wskazać przyczynę odwołania (określić rażącą niewdzięczność).

W przypadku, gdy obdarowany nie stawi się w terminie i miejscu przez nas wyznaczonym, będziemy mogli wystąpić do sądu z powództwem o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o określonej treści – w tym przypadku o przeniesieniu prawa własności nieruchomości. Sąd oczywiście szczegółowo bada w takim postępowaniu, czy spełnione zostały wszelkie przesłanki do odwołania darowizny.
Mateusz Matuszczyk
Radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *