Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Mateusz Matuszczyk prowadzący kancelarię radcy prawnego w Bytomiu (41-902) przy ul. Wyczółkowskiego 13.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity, Dz. U z 2018 r., poz. 2115 ze zm.).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą – gdy wystąpi taka konieczność: sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, podmioty będące stronami negocjacji, umów, postępowań sądowych lub administracyjnych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia czynności, o których mowa w pkt. 2 a następnie do upływu przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzania czynności, o których mowa w pkt. 2 a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt. 2.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w postaci profilowania.